Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Program badawczy

Projekty badawcze i analizy realizowane przez FDN mają na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka krzywdzonego, a także są podstawą działań w ramach poszczególnych programów FDN.

WIĘCEJ

Ogólnopolska Diagnoza Wiktymizacji Dzieci i Młodzieży

W 2012 roku Fundacja Dzieci Niczyje realizuje projekt badawczy "Ogólnopolska Diagnoza Wiktymizacji Dzieci i Młodzieży".

W czerwcu został przeprowadzony pilotaż, zaś badanie właściwe zostało realizowane w październiku i listopadzie 2012 roku.

Celem projektu badawczego była diagnoza skali problemu szeroko rozumianych zachowań agresywnych, z jakimi mogą stykać się dzieci i młodzież. Z międzynarodowych badań wynika, że dzieci i młodzież stanowią grupę najbardziej narażoną na różnego rodzaju zachowania agresywne. Badanie zostało realizowane na ogólnopolskiej próbie 1000 dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat, a jego wyniki zostaną wykorzystane przy tworzeniu strategii zapobiegania krzywdzenia dzieci.

Badanie polega na przeprowadzeniu anonimowej ankiety komputerowej wśród losowo wybranych uczniów.

Inspiracją dla konstrukcji narzędzia był Kwestionariusz Wiktymizacji Młodzieży – JVQ (The Juvenile Victimization Questionnaire) autorstwa Sherry L. Hamby i Davida Finkelhora Opracowując kwestionariusz polskich badań odwołano się do JVQ wykorzystując zastosowaną w nim koncepcję wiktymizacji. Wprowadzono jednak szereg zmian i uzupełnień dążąc do minimalizacji drażliwości narzędzia badawczego oraz dostosowując kwestionariusz do pytań badawczych.

 

Wyniki badania:

 J. Włodarczyk, K. Makaruk, Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci. Wyniki badania

Infografika z najważniejszymi wynikami Diagnozy

J. Włodarczyk, K. Makaruk, National Survey of Child and Youth Victimization in Poland [Raport z badań w jęz. angielskim]

 

Badanie zostało objęte patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

                 


Współpraca:

Millward Brown SMG/KRC

 

Badanie realizowane jest w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie seksualnego wykorzystywania dzieci” przy wsparciu finansowym Programu Prevention of and Fight against Crime Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych. 

Projekt jest także finansowany przez The Velux Foundations.