Change language English Polski

 

Program badawczy

Projekty badawcze i analizy realizowane przez FDN maj? na celu poszerzenie wiedzy dotycz?cej problematyki dziecka krzywdzonego, a tak?e s? podstaw? dzia?a? w ramach poszczególnych programów FDN.

WI?CEJ

Mapa strony