Change language English Polski

 

Program badawczy

Projekty badawcze i analizy realizowane przez FDN maj? na celu poszerzenie wiedzy dotycz?cej problematyki dziecka krzywdzonego, a tak?e s? podstaw? dzia?a? w ramach poszczególnych programów FDN.

WI?CEJ

O programie

Fundacja Dzieci Niczyje od pocz?tku swojej dzia?alno?ci prowadzi dzia?alno?? badawcz?. Wyodr?bniony zespó? programu badawczego koordynuje dzia?ania badawcze FDN.

Projekty badawcze i analizy realizowane przez FDN maj? na celu poszerzenie wiedzy dotycz?cej problematyki dziecka krzywdzonego, a tak?e s? podstaw? dzia?a? w ramach poszczególnych programów FDN. 

Badania realizowane przez FDN maj? wymiar zarówno lokalny, jak i ogólnopolski, a tak?e mi?dzynarodowy. Dzi?ki temu mozna nie tylko obserwawa? trendy dotycz?ce sytuacji dzieci w Polsce, ale te? porównywa? dane polskie z danymi z innych europejskich krajów. W swojej dzia?alno?ci badawczej FDN stale wspó?pracuje z ekspertami i instytucjami badawczymi w kraju i zagranic?.

Kontakt: badania@fdn.pl